Oprichting van de nieuwe Loge Athena in Louvain-la-Neuve – Persmededeling

De Reguliere Grootloge van België richt een loge op in Louvain-la-Neuve … en viert het 300-jarig bestaan van de traditionele en universele vrijmetselarij

Op zaterdag 24 juni 2017 zal de traditionele Belgische vrijmetselarij voor het eerst een loge oprichten in Louvain-la-Neuve. De loge “Athena” zal er het daglicht zien, onder de auspiciën van de Reguliere Grootloge van België (RGLB). Zij zal plechtig worden geconsacreerd door de Grootmeester naar aanleiding van de feestelijkheden voor de 300ste verjaardag van de officiële stichtingsdatum van de Orde.

De stichting van de loge “Athena” gebeurt precies drie eeuwen na de stichting van de Eerste Grootloge – de Grootloge van London en Westminster – te Londen op 24 juni 1717. Die dag wordt beschouwd als het officiële begin van de georganiseerde vrijmetselarij. Het gaat dus om een gebeurtenis van buitengewoon symbolische aard.

Tot nu toe was er geen loge in Louvain-la-Neuve. De aanwezigheid van de RGLB in deze universiteitsstad is al even symbolisch. Uiteraard zal dit een discrete aanwezigheid zijn maar tegelijkertijd zal de loge “Athena” in haar activiteiten (conferenties, opendeurdagen, …) streven naar meer zichtbaarheid en dialoog met een niet-maçonniek, hedendaags en jong publiek waarmee zij heel natuurlijk het toekomstgerichte, het streven naar vooruitgang zal delen. Want dit zijn universele concepten net als spirituele en tijdloze waarden. De RGLB volgt hiermee de “University Schemes” uitgedacht door Engelse broeders sinds de tweede helft van de 18de eeuw in Engeland waar de eerste universiteitsloge opgericht werd op de campus van Oxford en zij is tot op de dag van vandaag bloeiend en actief.

De RGLB mag dan de kleinste zijn van de voornaamste Obediënties – of maçonnieke organisaties – in België, zij is wel de enige die de traditionele en universele vrijmetselarij vertegenwoordigt. Dat wil zeggen trouw aan de basiswaarden en zoals beoefend door 90% van alle broeders in de wereld. Daardoor is zij de enige Belgische Obediëntie erkend door de Verenigde Grootloge van Engeland en is zij ook de enige die uitgenodigd is op de historische herdenkingsplechtigheid in Londen op 31 oktober 2017.

Het feit dat de RGLB een “reguliere” Obediëntie is, betekent dit dat zij de gebruiken eerbiedigt, mede bepaald door de “Landmarks” in het begin (de regels en principes die de ruimte afbakenen die als maçonniek wordt beschouwd) en met name bevestigt zij het bestaan van een Opperwezen, Opperbouwmeester van het Heelal genoemd. Zij definiëert dit verder niet en laat aan elkeen de vrijheid om er zich een beeld van te vormen. Verre van een anti-religieus doel na te streven, staat de RGLB open voor elke man met een spirituele overtuiging, welke ook zijn godsdienst weze.

Voor de RGLB hebben discussies over politieke of religieuze onderwerpen geen plaats in de loge (waar maçonniek gewerkt wordt). Dat wil niet zeggen dat de leden geen mening hebben. Zij respecteren elke mening en elk geloof, in een volmaakte geest van tolerantie. Maar zij stellen het op prijs naar de ander te luisteren, de banden aan te halen terwijl die thema’s te vaak tot onmin leiden.

Verder is de vrijmetselarij niet zomaar een gezellig samenzijn. Het is een inwijdingsgenootschap dat via een constructieve methode, gebaseerd op symbolen en de uitoefening van ritualen zijn leden de sleutels aanbiedt die toegang verlenen tot een oneindig werkterrein om zich te bezinnen over henzelf en het universum.
Zo zal elke man die zich eerlijk wil vervolmaken uiteindelijk vooruitgang maken langs een lange weg die persoonlijk en vrij blijft. Aldus zal hij een bijdrage leveren tot de verbetering van de mensheid, met de idealen van vrede, liefde en broederschap. Want ook al is de vrijmetselarij een persoonlijke demarche die erop gericht is de mens spiritueel en moreel te verheffen, zij is daarom niet onverschillig voor de vooruitgang in de samenleving. Zoals mag blijken uit haar talrijke filantropische acties en haar vrijgevigheid die zij betoont ten opzichte van derden.

De vrijmetselaar wil uiteindelijk een meer voldaan mens worden, ervan overtuigd dat enkel zij die willen uitmunten op het menselijke vlak – onafhankelijk van ras, nationaliteit, godsdienst en seksuele geaardheid – een betere wereld kunnen maken.

Omdat de Reguliere Grootloge van België erkend is door de Verenigde Grootloge van Engeland en internationale betrekkingen heeft met meer dan 100 Grootloges zijn haar leden de schakels van een keten die bijna 3 miljoen mensen telt in de hele wereld.

De RGLB laat de fundamenten van de oorspronkelijke vrijmetselarij voortbestaan omdat zij deze nog steeds terecht vindt in deze tijd en ook in de toekomst. Zij kreeg haar huidige rechtspersoonlijkheid in 1979 op initiatief van vrijmetselaars die een officiële band wensten met een groep die een universele roeping heeft en waarvan de wortels sterk verankerd zitten in loop der tijden. Met een groei die wat groter is dan die van de andere Obediënties en met leden die gemiddeld jonger zijn, telt zij tegenwoordig een zestigtal loges in het land, die actief zijn in verschillende talen en waar zo’n 2000 broeders elkaar met veel regelmaat ontmoeten.

In het kader van een zo groot mogelijke openheid is de RGLB aanwezig op Facebook , Twitter (@RGLBOfficieel). En online is er net ook de nieuwe versie van de website. U vindt er heel wat informatie over de vrijmetselarij, de RGLB en haar loges.